Rezidba je pri kraju, što dalje?


16.02.2023.


Rezidba je još uvijek u toku, iako su mnogi maslinari već završili ovu radnju, krajem prošle godine. Ko nije obavio osnovnu gnojidbu, sada to može učiniti prije kiša, rasturanjem NPK đubriva. Prvu prihranu, mladih zasada trebalo bi izvršiti preparatom KAN 27, a zaštitu protiv paunovog oka i nakon rezidbe, mineralnim uljem sa dodatkom bakra ili nekim od fungicida (Stroby WG, Nativo WG, bakaroksid, bakarni kreč...).
U ovom trenutku, veći broj maslinara, prema našim saznanjima, završio je rezidbu i osnovno đubrenje. U našim poljoprivrednim apotekama nismo pronašli NPK đubrivo formulacije 8:16:24 pa su maslinari upotrebili ono što se na tržištu moglo naći.
Pošto je sve manji stočni fond na ovim prostorima i stajsko đubrivo, dobrog kvaliteta, koje se dodaje svake četvrte godine u količinama odgovarajućim za kondiciono stanje i starost stabala, sve je teže pronaći. 

1677254176613.jpg  

Na tržištu su se mogla naći i neka organska đubriva čija je cijena visoka ali koja su se dobro pokazala.
Oni koji sada završavaju rezidbu, nakon čišćenja i uklanjanja biljnih ostataka poslije ove radnje, mogu istovremeno izvršiti gnojidbu i prvu prihranu ali moraju voditi računa o tome da se KAN mora, zakopati u zemlju.

Tamo gdje je nepoželjna vegetacija (makija, drača, korov, divlja trava, razno žbunje...) i gdje je teren kamenit, košenje je jedini način za održavanje tla. Nakon rezidbe, najbolje bi bilo usitniti biljni materijal, ukloniti ga sa terena kako bi se izbjeglo truljenje i širenje zaraze od eventualno postojećih gljivičnih bolesti (npr. paunovo oko). 

Komunalno preduzeće u saradnji sa NVO Eko Centar Delfin, kroz uspješan projekat 2016. godine, obezbjedilo uslove za prikupljanje i obradu biljnog "otpada" nastalog održavanjem javnih površina, na teritoriji opština Kotor, Tivat, Budva i Hereceg Novi. Velika kompostana nalazi se u privrednoj zoni i može ponuditi uslugu kompostiranja krupnog biljnog "otpada" i  od privatnih lica, ako su u pitanju velike količine.
Možda je, objedinjavanjem više maslinara čiji su posjedi na jednoj lokaciji. moguće doći kamionom za odvoz ovog materijala, može biti rješenje, jer, postrojenje za obradu materijala je ogromnih gabarita i nije ga moguće prenositi s lokacije na lokaciju.
U dogovoru sa Komunalnim preduzećem koje bi moglo, već prema dogovoru, u određeno vrijeme prikupiti materijl i prevesti ga do mjesta obrade, maslinarima bi se oslobodili ostataka značajnih količina biljnog materijala, a da pritom, izbjegli paljenje istog i time doprinose zagađenju vazduha. Sitnilica za grane, takođe bi bila od velike koristi maslinarima.

Što je razlog tome? 
1. Prevoz biljnog materijala od maslinjaka, do kompostane u privrednoj zoni, nije uređen.
2. Teško je prići velikim kamionima za odvoz materijala sa maslinjaka na visokim pozicijama kakve su gotovo sve, u Boki Kotorskoj, do prilaza posjedima. 
3. Najčešće se maslinjacima može prići samo na jednom mjesu, koje može biti veoma udaljeno od mjesta obavljanja rezidbe.
4. Rezidbu, u isto vrijeme, radi veliki broj maslinara, na raznim lokacijama, pa bi bio potreban veliki broj vozila i duže vrijeme za odvoz materijala.
5. Pitanje zdravstvene ispravnosti odbačenog biljnog materijala: ako je materijal zaražen nekom bakterijom ili gljivičnom bolešću koja se, možda, u trenutku rezidbe i ne vidi, to može dovesti do kontaminacije proizvedenog komposta, što bi načinili velću štetu nego korist. 
6. Pregled i odvajanje materijala na terenu, kada je rezidba u jeku, bilo bi komplikovano i teško izvodljivo.

Međutim, nema nerješivih problema. Razgovorom zainteresovanih strana, moglo bi se iznaći dugotrajno rješenje, korisno za sve. 
Društvo nastoji da svojim angažovanjem i zalaganjem kod nadležnih, bar donekle, pomogne rješavanju ovog problema. Tako je Opština Kotor, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, Direkcijom za izgradnju Kotora, Maslinarskim društvom Boka, mjesnim zajednicama, lokalnim privrednicima i mještanima, već sanirala neke dionice puta kroz maslinjake u Pelinovu 2017 i 2022. godine (linkovi za pregled).
https://www.maslinaboka.org/13-Novosti/1241-Put_do_maslinjaka_u_Gornjem_Grblju
https://www.maslinaboka.org/13-Novosti/1829-Put_kroz_maslinjake_do_mlinova)

Slijedeći korak bi mogao biti neki sporazum poljoprivrednika, maslinara i drugih zainteresovanih subjekata koji sa rukovodećim subjektima koji gazduju ovim objektom i tehnologijom, u cilju rješavanja obrade odbačenog biljnog materijala u maslinarskoj proizvodnji. A s druge strane, korisnici bi mogli dobiti određene količine proizvedenog komposta, kao kompenzaciju.
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo