OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Predlozi MDBoka za Agrobudžet 2017.


22.11.2016.

Poziv MPRR Udruženjima maslinara Crne Gore da dostave predloge za Agrobudžet 2017. godine. Nakon usaglašavanja stavova članova UO, Društvo je to i učinilo. 

Predlozi Maslinarskog društva Boka za saradnju svih udruženja maslinara i MPRR, FSU i Savjetodavne službe u postupku evidentiranja, praćenja, izvještavanja i borbe protiv bolesti i štetočina a u vezi sa zaključcima na sastanku predstavnika maslinara i MPRR, FSU, Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji

1. Obaveza MPRR da redovno obavještava Udruženja maslinara putem mejla (mejling lista) o svim planiranim aktivnostima i promjenama koje se tiču Udruženja maslinara i sektora (konkursi, promjene u strukturi odlučivanja, političke odluke, pozivi za učešće u izradi dokumenata, planiranje Agrobudžeta, predavanja, događaji...)

2. Obaveza Savjetodavne službe da redovno izvještava (i na svom sajtu koji mora biti pregledan i razumljiv) o planiranim aktivnostima, terminima i izabranim lokacijama, kako bi im na licu mjesta, zainteresovani proizvođači mogli postavljati pitanja ka o i rezultatima sa terena

3. Redovan izlazak Savjetodavne službe na teren, radi evidentiranja štetočina (maslinin moljac, maslinin svrdlaš, maslinina muva...) i bolesti, od početka do kraja godine:

3.1.Formiranje zajedničkih timova: Služba-udruženja maslinara

3.2.Raspored i dinamiku pregleda određenih lokacija određuje Služba

3.3.Lokalitete za praćenje određuju Udruženja i oni su stalni ( o promjeni se obavještava Služba)

3.4.Zavisno od objekta praćenja, utvrđuje se početak, vrijeme i broj izlazaka na teren

3.5.Služba obavještava Udruženja o početku i završetku predviđenih obilazaka

3.6.Izvještaje o stanju na terenu Udruženja proslijeđuju svojim članovima

3.7.Upozorenja i preporuke FSU za preventivu ili suzbijanje štetočina (na osnovu podataka sa terna) FSU upućuje Udruženjima koja su u obavezi da postupaju po direktivi FSU i istu odmah proslijede proizvođačima (putem medija, interneta, telefonom...)

3.8.Proizvođač /maslinar odgovara za sprovođenje zaštite na svom imanju

4.  U slučaju alarmantnih situacija, Savjetodavna služba je dužna pozvati (preko Udruženja ili lično) i okupiti maslinare te im predočiti nastalo stanje i pružiti uputstva za dejstvovanje

5.  Edukacija maslinara: kvartalno, prema aktuelnim potrebama i aktivnostima na terenu

6. O eventualnim promjenama neutvrđnog porijekla koju ne mogu prepoznati, kao što nalaže FSU, 

proizvođači su dužni u što kraćem roku obratiti se Službi (ili Udruženju) koja će u najkraćem roku izvršiti pregled uzoraka 

7. Obavezna Anketa o potrebama proizvođača i o stepenu ispunjenosti očekivanja od rada Službe

8. Veoma važno: Izrada brošure

 Agrotehničke i pomotehničke mjere kao i mjere prevencije i suzbijanja najznačajnijih bolesti i štetočina masline na teritoriji Crne Gore, kalendar radova ( u slci i riječi) koji će objediniti znanje i preporuke stručnih službi, domaćih i stranih.

 

Predlozi NVO MDBoka za Agrobudžet 2017.

1. Obezbjediti sredstva i uslove za formiranje timovma Službe/udruženje) za terensko praćenje pojave i razvoja bolesti I štetočinana crnogorskom primorju  na osnovu dostavljenog Plana rada koji, svake godine utvrđuje FSU: objekti praćenja, metode, izbor lokacija, saradnika i načina izvještavanja  (MDBoka je snosilo troškove goriva za izlazak svog predstavnika na teren širom Boke, jednom sedmično, od kraja juna, do kraja oktobra) osim u godinama kada se utvrdi da zbog izostanka roda, terensko praćenje nema ekonomsku opravdanost.

      1.1. MPRR obezbjeđuje (kao što je i do sada) materijal: žute ploče, McPhailove vodene klopke, feromonske ploče i ostali potrošni materijal

      1.2. Služba obezbijeđuje odgovarajuće, opšte obrasce za upis (evidenciju) ulovljenih jedinki štetočine, po lokalitetu.

      1.3.  Saradnici redovno ažuriraju i arhiviraju podatke i obavještavaju svoje članstv

2. Podrška za rekonstrukciju i izgradnju infrastructure: prilazi maslinjacima, ograde i kanali, obnova tradicionalnih objekata (podzide, mlinovi, gumna,  izvori, seoski domovi kulture…

3. Podrška (partnerstvo ili saradnja) Udruženjima za konkurisanje kod međunarodnih donatora

4. Zajednička priprema i sprovođenje projekta Evidentiranje najstarijih stabala masline u Boki, po ugledu na isti koji je sproveden u Baru i Ulcinju

5. Podrška Udruženjima maslinara za lokalne projekte, s obzirom da su sredstva za finansiranje projekata NVO na lokalnom nivou po pravilu, nedovoljna     za sprovođenje većih projekata od značaja za čitavu zajednicu

6. Podrška za promociju sela

7. Podrška za nabavku ekološki prihvatljivih sredstava za zaštitu od muve masline

8. Podrška ženskom preduzetništvu (žene u dobi nepoželjnoj na tržištu rada)

9. Podrška proizvodnji i promociji novih proizvoda

10.Studijsko putovanje za maslinare u zemlje sa primjerima pozitivne poljoprivredne prakse

Iako su neki od predloga i ranije bili uključeni u mjere podrške u Agrobudžetu,  smatramo da bi valjalo nastaviti sa njihovim sprovođenjem jer uvijek ima novih korisnika, a kada su mašine u pitanju, one se takođe troše, pa ih nakon nekog vremena treba zamjeniti novim.

Izgradnja i obnova infrastrukture značajno bi popravila uslove za povećanje primarne proizvodnje i interesovanje za povratak maslinarstvu i selu kao nosiocu ove djelatnosti, naročito mlađe populacije, koja napušta selo u potrazi za boljim uslovima života i rada. 

Takođe, smatramo da bi podsticajno djelovala mjera podrške držaocima (onima koji obrađuju zemlju, održavaju maslinjake i proizvode ulje od maslina sa zakupljenog posjeda), kao i onima koji udružuju/mijenjaju svoje parcele radi uvećanja površine pod zasadima masline


Vesna Đukić,id


web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo