OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Akcija spasavanja stoljetnih maslina


15.02.2015.Spasavanje od uništenja-prenos na drugo mjesto

Spasavanje višestoljetnih maslina, sa lokaliteta Klačina, Đuraševići, uspješno izvedena.

Na predlog MDBoka, O.Tivat odmah preduzela korake. Masline izvađene i preseljene na privremenu lokaciju, do sadnje na stalno mjesto.


Operacija preseljavanja ostataka višestoljetnih maslina sa lokaliteta Klačina u Đuraševićima

Mještani Đuraševića obratili su se Maslinarskom društvu Boka sa zvaničnim Zahtjevom (od 31.01.2015.) da zauzme stav i aktivno učestvuje u rješavanju nastalog problema sječe maslina, starijih od sto godina, na lokalitetu Klačina,KO Đuraševići, za potrebe realizacije projekta od opšteg interesa ,,Izgradnja kolektora za prečišćavanje otpadnih voda’’ sa teritorije O.Tivat i O.Kotor,  na pomenutoj lokaciji, u fazi pripremnih radova čiji je naručilac Opština Tivat.

U istom dopisu, Odbor za zaštitu privatnog zemljišta na lokaciji Klačina, obavijestilo je Društvo, Opštinu, Izvođača radova, Upravu za inspekcijske poslove Crne Gore i medije o Odluci o izričitom  zahtjevu za obustavu radova i dalju sječu maslina na lokaciji ,,Klačina’’ u KO Đuraševići, O.Tivat.

Po zahtjevu Odbora mještana, Opština Tivat je predložila formiranje Komisije za utvrđivanje stanja na terenu. Po nalogu predsjednika Mandića, V.Đukić je imenovana za predstavnika MDBoka. Rad komisije je dobrovoljan.

Dana 05.02.2015.godine, od 9-11 sati, na kat. parceli 1750/9 KO Đuraševići, Komisija u sastavu:

- Igor Mamula, dipl.ing.hortikulture- Opština Tivat

- Jelena Tošković, spec.sci.geod.- Opština Tivat

- Vesna Đukić, izvršni direktor Maslinarskog društva Boka

- Marko Jokić, predstavnik mještana

bila je na licu mjesta i na osnovu zatečenog stanja sačinila Zapisnik o prebrojavanju i pozicioniranju posječenih stabala masline na lokaciji izgradnje Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za Opštine Tivat i Kotor.

Situscija na terenu, Klačina, Đoraševići, O.Tivat Pripremni radovi
  
Ostaci maslina 

Zapisnik (dostupan svim zaintersovanima), potpisan je u kancelariji menadžera Opštine Tivat, koji je koordinirao čitavom operacijom.

Izvođač radova firma Bemax iz Austrije i podizvođač firma WTE EVN Group ,, DSD Podgorica,izvodili su pripremne radove: čišćenje terena i spaljivanje odbačenih ostataka maslina, i drugog biljnog materijala, prije uvođenja zemljenih radova.

Komisija je utvrdila da su stabla masline, sva starija od sto godina, u odličnom kondicionom stanju i jedan broj oštećenih, ostala u zemlji, do konačnog spaljivanja,zajedno sa odsječenim djelovima, debla i grane.

Imajući u vidu da se radi o investiciji od javnog interesa sa čime su se složile sve strane u konfliktu, te da su izvođač i podizvođač radova, sasvim očekivano, posjedovali Rješenje o početku izvođenja radova i ostalu urednu građevinsku dokumentaciju, kao i ,,Elaborat o uticaju na životnu sredinu’’ prema kome: ,,na lokalitetu Klačina…ne postoje zakonom zaštićene biljne vrste na koje bi posebno trebalo obratiti pažnju prilikom planiranja i izvođenja radova’’ što je neobjašnjivo, osim ako je isti izradila Agencija za procjenu uticaja na životnu sredinu Crne Gore, koja je radila više takvih procjena, za druge naručioce u Boki.

S druge strane, direktno su ugrožena vitalna stabla masline, starija od sto godina, to jest, posječena na visinu do i ispod jednog metra,a najviše na deetaka santimetara iznad zemlje, kao bi se lakše izvršilo njhovo uništavanje spaljivanjem.

Zakon o maslinarstvu ne pravi razliku između stručnih i nestručnih lica, kada je u pitanju sječa masline, pa je i podizvođač radova, iako praktično neupućen u botaniku, morao snositi dio odgovornosti, bar kao izvršilac radnje koju ovaj zakon sankcioniše. 

Dok se čekala tražena Dozvola za prenos stabala masline sa pomenute, na privremenu lokaciju i sadnju na stalno mjesto, Službenici Uprave za inspekcijske poslove Crne Gore, izišli su na lice mjesta i počiniocu izrekli minimalnu kaznu od 500 €, za fizičko lice.Preporuke predstavnika MDBoka:

Kaznene odredbe Zakona o maslinarstvu i maslinovom ulju, propisuju kaznu za svakog ko posječe maslinu stariju od sto godina, čak i ako se ne nalazi u maslinjaku, (za fizičko lice od 500-1500 €; odgovorno lice od 1500 do 2000 €;… a pravno lice od 12000 do 15000 €).

U situaciji kakvu smo zatekli, kada je šteta već učinjena, smatrali smo jedinim rješenjem spasavanje preostalih djelova stabala masline, tj. njihovo prenošenje na mjesto sadnje ili na drugo mjesto do konačnog ,,udomljavanja’’ , angažovanjem svih učesnika kako bismo izbjegli konflikt većih razmjera.

Imovinsko pravni odnosi, kao ni nadoknada za zemljište mještanima, nisu objekt našeg interesovanja, niti ingerencija. 

U dogovoru sa O.Tivat, a na osnovu Odobrenja za preseljavanje ostataka stabala masline, koje je izdala nadležna služba O.Tivat, podizvođač radova je izvršio vađenje, osiguravanje od rasturanja zemlje oko korjenovog sistema i oštećenja prilikom prenosa te prevezao iste, na mjesto predviđeno za odlaganje do odluke o daljem postupanju.

To je učinjeno sa velikom pažnjom i profesionalnošću.Takođe, izvođač radova je angažovao stručnjake iz oblasti maslinarastva iz Splita i Opuzena za nadgledanje procesa prenosa i pružanje savjetodavne pomoći predstavnicima udruženja za dalje postupanje prilikom sadnje.

Firma Pamex, iz Radanovića, bez nadokande je ustupila prostor ispred svoje zgrade za odlaganje 115 stabala masline, prenijetih sa lokaliteta Klačina.

Maslinarskom društvu Boka, predato je na staranje i odlučivanje o daljem postupku raspodjele maslina.

  Ostaci su pažljivo vađeni ,,Pakovanje'' u najlonNa mjestu odakle idu u sadnju Stručni savjeti-Ante iz Splita

 

 Na sastanku Upravnog odbora Društva, održanom u utorak 24.februara 2015.godine, u Tivtu, odlučeno je:

1-masline treba što prije rasporediti na stalno mjesto radi sadnje

2-sadnju vršiti najprije na javnim površinama (opštinsko zemljište...) radi lakšeg održavanja, vidljivosti i oplemenjivanja prostora

3-prvenstvo u raspodjeli imaju mještani Đuraševića. pod istim uslovima

4-sa institucijama i javnim službama, utvrditi lokacije i broj maslina za sadnju na istim

5-firmi Pamex, kao nadoknadu za uslugu koju već godinama čini našem Društvu bez nadoknade, dodijeljuje se jedan broj panjeva

6-obavezu i troškove prevoza, pripreme, sadnje, zaštite, sadnje i daljeg staranja preuzima krajnji korisnik 

7-krajnji korisnik je dužan pratiti uputstva koje će izdati Društvo, za pripremu i sadnju, kao i dalje staranje 

8-prilikom preuzimanja panjeva, korisnik potpisuje ugovor sa donatorom

 

 

 

 

                                                                                                                   Vesna 


web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo