OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

SUMCG - ni po babu, ni po stričevima


30.12.2014.Sjednica Upravnog odbora M.D.Boka

Nakon 2 ipo sata diskusije, članovi U.O. i gosti, predstavnici UO Udruženja maslinara Budve "Maslinada" složili su se da je osnivanje Saveza udruženja maslinara Crne Gore (SUMCG) opravdano i korisno, samo u funkciji koordinatora u komunikaciji sa resornim ministarstvom i poslovima planiranja Agrobudžeta i politike razvoja maslinarstva, na nivou Republike, kao i pristupu međunarodnim fondovima.
Primjedbi na ponuđeni Statut (u nacrtu) ima mnogo i ukoliko se ne postigne dogovor o ključnim pitanjima, o tome će odlučiti Skupština.    


Sastanak Upravnog odbora Maslinarskog društva Boka, kome su osim većine članova prisustvovali i predstavnicu udruženja malinara budve, Maslinada, Zoran Miković,predsjednik i Slobo Medigović.

Kao rezultat dvoiposatne diskusije o ponuđenom Predlogu statuta za koji su nacrt pripremili Barani, uz opšti stav da je ujedinjenje svih udruženja u Crnoj Gori, poželjno i korisno, ali samo kao lakši i brži put, do resornog ministarstva i institucija od značaja za razvoj maslinarstva u Crnoj Gori, te jačanje pozicije malinara u sistemu odlučivanja o agrarnoj politici i pitanjima od važnosti za sektor.

U tom cilju ingerencije i aktivnosti budućeg Saveza, morale bi ostati u sferi savjetovanja maslinara i komunikacije sa resornim ministarstvom , te u okvirima poslova planiranja Agrobudžeta i politike razvoja maslinarstva.

U svakom drugom pogledu i u svakoj drugoj aktivnosti, udruženja treba da zadrže svoju samostalnost, kako u odlučivanju, tako i u sprovođenju određenih aktivnosti i saradnji sa lokalnim samoupravama i drugim subjektima od značaja za njihov opstanak i rad.

Zašto? Zato što sva udruženja: Bar 1, Ulcinj 4, Budva 1, Boka 1 (Boka je jedino regionalno: tri opštine, jedno udruženje), ma kako malobrojno ili slabo organizovano članstvo imala, obavljaju sve funkcije i aktivnosti, koje predviđa Statut Saveza. To bi dovelo do preklapanja funkcija i ovlaštenja, i na kraju do gašenja manjih udruženja, što valjda, nije cilj ovog ujedinjavanja.

Principi dobrovoljnosti, jednakosti i transparentnosti koji su opisani u Zakonu o NVO, već u načelu ovog Statuta nisu poštovani, što dovodi u pitanje usaglašenost sa zakonom.

1. Već u preambuli ovog nacrta, u nazivu organizacije i osnovi za osnivanje iste, ima neslaganja sa odredbama Zakona o NVO jer stoji da se ovaj dokument bazira na članu 12 Zakona i na odredbama Ugovora o osnivanju Nac.udr. što je u sukobu sa članom 9 i članom 11 istog Zakona koji kažu da Savez osnivaju udruženja (a ne maslinari, pojedinci, i da se Savez osniva potpisivanjem osnivačkog akta.

Umjesto naziva Nacionalno udruženje maslinara Crne Gore, članovi MDBoka i Udruženjamaslinara Budve, kao i Udruženje maslinara Ulcinj (Fikret Katana) predložiće ime - Savez udruženja maslinara Crne Gore (Član 9. Zakona o NVO, saveze osnivaju udruženja, a ne maslinari, pojedinci...).  

Smatramo da predlagač, Udruženje Bar, naopako postavlja osnovni princip, a to je: Savez osnivaju udruženja maslinara, radi brže i , lakše komunikacije sa višim instancama, znači radi svojih potreba, pa prema tome, nije logično da Savez vrši aktivnosti preko svojih članica, već obrnuto, članice preko svojih delegata, vrše aktivnosti u Savezu. To je ogromna razlika.

Sva udruženja, a Boka kao jedino regionalno udruženje, imaju uspjeha u obavljanju svih aktivnosti predviđenih ovim Nacrtom statuta , osim u komunikaciji sa ministrom poljoprivrede, te nema razloga da ono što rade od svog osnivanja, prepuste bilo kojoj organizaciji, pa makar to bio i Savez. 

Društvo je prema obaezamais svog Statuta pružalo, bez nadoknade, tehničku pomoć svojim članovima, u pripremi zahtjeva za sredstva podrške kod Ministarstva poljoprivrede i predlagalo da se takva praksa nastavi, te da se udruženjima ukaže više povjerenja u smislu praktičnog sprovođenja mjera podrške i jačanja veze između Ministarstva i krajnjih korisnika.

Međutim, sve aktivnosti Ministarstva poljoprivrede, nekako vode ka smanjenju interesovanja krajnjih korisnika za povećenje proizvodnje i njihovom, sve većem udaljavanju od udruženja kao tehničkog servisa i ministarstva, kao izvora podrške.

Postavlja se pitanje, ako sve što smo do sada radili (popularizacija maslinarstva, širenje maslinarske kulture, saradnja sa opštinama, mininstratsvima, stranim institucijama, edukacija maslinarstva, nabavka mašina,sadnica, izdavanje biltena i literature, organizovanje manifestacija, panela za ocjenjivanje kvaliteta maslinovog ulja, promocija domaćeg proizvoda, učešće na konkursima kod domaćih i stranih donatora...) dakle sve što smo u Statutu društva predvidjeli kao svoje zadatke, prebacimo u nadležnost Saveza, što je onda svrha našeg postojanja?

Ako pri tome, Savez bude preuzeo i vođenje evidencije članova svojih članica, onda će MDBoka, kao i bilo koje drugo udruženje imati paralelnu funkciju i njegovo postojanje biće suvišno.

Dok se detaljno ne razjasne pitanja organizacije, odnosa, i finansiranja, i dok se ne obezbijedi poštovanje principa jednakodsti, MDBoka, a po svemu sudeći i Udruženje Maslinada iz Budve, neće raditi u korist svoje štete. 

Pitamo se takođe: kome je najviše stalo i ko ima najviše koristi od ovakvog udruživanja? 

-Ministarstvo poljoprivrede, jer će umjesto više pojedinačnih zahtjeva lakše rješavati (dogovarati) jedan zahtjev Saveza i raspodjelu sredstava prepustiti upravi ove organizacije. Kada Savez kasnije, preraste u sektorsko udruženje, sadašnja udruženja će potpuno nestati ili svakako izgubiti oblik i identitet pa će ih biti lakše kontrolisati i usmjeravati.

-Savez, čiji će predstavnici odlučivati o raspodjeli sredstava (po principu ko ima više, daj mu još...)

-Na kraju članice saveza, kada se budu dobijala velika sredstva iz EU fondova?

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo