OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Konsultativno saslušanje u Skupštini Crne Gore


25.09.2014.Saslušanje malinara u Skupštini Crne gore u vezi sa vraćanjem Predloga zakonao malinarstvu, uređivaču (Ministarstvo poljoprivrede)

Predlog zakona o ''maslinarstvu'' vraćen predlagaču na reviziju. Predsjednik Odbora za turizam, poljoprivredu i zaštitu životne sredine u Skupštini Crne Gore, zakazao konsultativno saslušanje. Prisustvovali predstavnici maslinara, poslanici, ministar poljoprivrede i njegove pomoćnice, novinari. Saslušanje trajalo više od tri sata.

Na kraju teksta, objašnjenje za nastale greške...............


Za sve su krivi nerazumni maslinari!

''Zato što su neobrazovani, nenačitani i neodgovorni, bez želje za sticanjem novih znanja, ne poznaju pravni sistem i ne cijene maslinu, o evropskim integracijama i da ne govorimo. I još, traže nemoguće!''

Izjavili su ministar poljoprivrede prof.dr. Petar Ivanović (kasnije ublaživši svoje riječi objašnjenjem da je mislio na nedostatak obrazovanja u oblasti maslinarstva) i dr.Marija Krstić, samostalna savjetnica za voćarsko-vinogradarsku proizvodnju i zaštitu bilja u Ministarstvu poljoprivrede, koja je mislila upravo ono što je rekla. 

Koji još epitet zaslužujemo, kada su očekivali da, protivno svakoj logici, argumentima i upornom insistiranju da se izradi zakon koji će urediti odnose i pitanja od značaja za maslinarstvo i proizvodnju maslinovog ulja, sa pratećim aktima o kvaliteu ulja, ocjenjivanju i deklarisanju, ''progutamo'' ovaj predlog, ni manje ni više, nego kao Zakon o maslinarstvu.

Uz dužno poštovanje intelektualnoj nadmoći i stručnosti dr. Krstić, nismo iznenađeni njenim nastupom. Pretpostavimo li da je njena izjava o maslinarima tačna, moramo se zapitati da li ikad pomisli da i sama, na položaju sa koga dovoljno dugo savjetuje, snosi bar djelić odgovornosti za stanje koje je veoma živo opisala.

U Maslinarskom društvu Boka, jedino što prepoznajemo jeste iskren odnos prema maslinarstvu i onima koji ga žele obnoviti, unaprijediti i sačuvati kao tradicionalno, prirodno i kulturno bogatstvo, pa tek onda kao ekonomsku kategoriju koja, kako je rekao ministar Ivanović, ''donosi veliku ekonomsku korist''.

Od prof.dr.Petra Ivanovića, ministra u vladi Crne Gore, očekivali smo mnogo više, nivo kakav dolikuje intelektualcu njegovog ranga.

Predlog zakona o maslinarstvu, kao Pravilnik (Zakon) o maslinovom ulju mogao bi biti prihvatljiv, uz neke dodatne članove, dorade i izmjene, i nekoliko loših prevoda i pogrešnih tumačenja (Stoju Ljuticu?), naročito u Članu 2 Priloga XII (Tabela usklađenosti) hemijska analiza i ocjenjivanje kvaliteta maslinovog ulja koji je u suprotnosti sa članom 6 Predloga zakona o maslinarstvu.

Što se odredbi o kvalitetu i kategorijama maslinovog ulja tiče, slažemo se strogim pravilima. I sami se zalažemo za uvođenje standarda kvaliteta, kao i higijene čuvanja i pakovanja, u cilju zaštite potrošača i ugleda proizvodnje.

Svi bi, najzad, trebalo da budu zadovoljni: maslinari, jer su dobili željeni naslov i EU, jer je sadržaj, u stvari najvećim dijelom, Pravilnik EU o maslinovom ulju koji se bavi isključivo proizvodom, tj. maslinovim uljem, od prerade do prodaje.

Činjenica da se jedino u naslovu može naći riječ maslinarstvo, a maslina u još par rečenica, ne sprečava uređivača da čvrsto brani sadržaj ovog dokumenta koji uopšte ne pominje maslinarstvo, osim u prvom stavu opštih odredbi, već se bavi isključivo pitanjem prerade, registracije i obaveza maslinara/proizvođača (poreskih obveznika), i drakonskih kaznenih mjera za prekršioce.

Još kod prvog pokušaja usvajanja Nacrta zakona o maslinovom ulju, na kome je radila dr.Marija Krstić, kada smo uputili 38 primjedbi (i bili okarakterisani kao neupućeni i neinformisani) kada je, ovaj nacrt pao na Javnoj raspravi, vidjelo se da će biti teško izboriti se za svoja prava i sačuvati dobre odnose sa institucijama.

Opet smo,sa ostalim udruženjima zauzeli zajednički stav i uputili Ministarstvu predloge i zahtjeve. Pošto je Javna rasprava po ovom pitanju zakazana u najkraćem vremenskom roku i ordžana u Ulcinju i Baru, tako nije bilo zakonske osnove za njeno ponovno održavanje. Pomoćnica ministra Ivanovića, gospođa Danijela Stolica i savjetnice za maslinarstvo, Dubravka Radulović, preuzimaju rad na pripremi Predloga zakona o maslinovom ulju.

Izvinjavamo se, što ovom prilikom, pominjemo i mag.Branimira Vujačića, sekretara Ministarstva poljoprivrede koji nije bio prisutan na saslušanju a koji ima veoma važnu ulogu u kreiranju Agrarne politike pa i ovog Predloga zakona o maslinarstvu (radi lakšeg razumijevanja  dugotrajne procedure i naše uloge od početka do danas). 

Gospodin Vujačić je između ostalog bio i predsjedavajući na završnoj sesiji NKEI (Nacionalni komitet za evropske integracije Crne Gore) u čijem je radu, kao članica Radne grupe za poljoprivredu, zdravstvenu ispravnost hrane i ribarstvo, učestvovala Vesna Đukić, izvršni director Maslinarskog društva Boka.

nakon izvještaja Momčila Radulovića, Generalnog sekretara NKEI, gospodin Vujačić je saslušao V.Đ. koja se protivila ovakvom Nacrtu zakona o (maslinarstvu) maslinovom ulju koji je već jednom, u nešto izmijenjenom obliku, bio predstavljen i negativno ocijenjen na Javnoj raspravi održanoj u julu 2012.g. i ostala pri stavu da je ovo u stvari, Pravilnik o maslinovom ulju, što znači, dokument koji bi trebalo  da prati Zakon o maslinarstvu, a nikako da mu bude (loša) zamjena.

Nakon kraće polemike o tome što su zahtjevi Evrope, i pokušaja pomoćnice ministra da objasni V.Đ. da Evropa prepoznaje samo Zakon o maslinovom ulju, gospodin Vujačić je učinio velikodušan ustupak upornim zahtjevima nerazumnih maslinara i predložio jednostavno rješenje: ‘’pa neka piše Zakon o maslinarstvu’’.

Ni zajednički stav svih učesnika u radu pomenute radne grupe, upućen u vidu pisanog dokumenta Preporuke vladi Crne Gore (Godišnji izvještaj NKEI…) koji je pored mnogih, konkretnih predloga za jačanje i razvoj poljoprivrede (jačanje primarne proizvodnje, promocija domaćeg proizvoda, smanjenje troškova proizvodnje, smanjenje akciza na gorivo za poljoprivredne proizvođače, oslobađanje od poreza parcela pod održavanim maslinjacima…) sadržao i predlog da se hitno izradi Strategija obnove i razvoja maslinarstva i usvoji Zakon o maslinarstvu a onda i prateća akta, među najvažnijim, Pravilnik o preradi, kategorizaciji i ocjenjivanju kvaliteta maslinovog ulja, deklarisanju…nisu dovele do ozbiljnog preispitivanja ovog nacrta.

Opet smo uputili predloge, komentare i zahtijeve za izmjene i dopunu e-mailom (jer se privremeno tijelo, formirano za rad na pripremi ovog predloga nikada nije sastalo) vjerujući da ćemo ovoga puta, zajedničkim trudom, uspostaviti ravnotežu između realnog stanja, mogućnosti za razvoj sektora i potreba maslinara na jednoj i zahtjeva EU na drugoj strani.

Ne zbog utiska koji bi javnost mogla steći, kako neobrazovani i lijeni maslinari traže nešto što im ne pripada, čak i ne razumijući što traže, pa prema tome samo obstruiraju puteve ka evropskim integracijijama i intelektualne napore službenika pomenutog ministarstva, da što prije i što više toga bude ,,prvi put’’ primijenjeno na ovim prostorima, već radi objašnjenja porijekla ovog antagonizma između Ministarstva poljoprivrede kao predlagača ovog zakona i maslinara kao krajnjih nosilaca zakonskih obaveza koji žele zakon podjednako dobar za sve, pojasnićemo naše stavove, potpuno oslobođene bilo kakvih ličnih i političkih motiva.

25.09.2014. godine, u Crvenom salonu Skupštine Crne Gore, na poziv predsjednika gorepomenutog odbora, Peđe Sekulića, za istim stolom našli su se ministar poljoprivrede sa svoje tri pomoćnice, po jedan predstavnik udruženja maslinara crnogorskog primorja (ukupno sedam), predstavnici poslaničkih grupa i dvije predstavnice Zavoda za suptropske kulture u Baru. Predstavnici medija pratili su tok sastanka, od početka do kraja.

Sa ovog skupa, ne nosimo lijepe utiske, ali barem znamo kako na nas gledaju oni koje smo izabrali da upravljaju našim dobrima i za naše dobro.

U odsustvu i po nalogu predsjednika Obrada Mandića, maslinare iz Boke je predstavljala Vesna Đukić, izvršni direktor, sa zadatkom da iznese stavove Društva po pitanju predložnog zakona o maslinarstvu uopšte, kao i konkretne predloge za izmjene i dopunu pojedinih članova.

Predmet saslušanja: Konačan Predlog zakona o maslinarstvu vraćen iz Skupštine, obrađivaču na reviziju.

Tek neznatno izmijenjen, po svemu sudeći, ovaj prijedlog nije ništa drugo do, još jedna prilika dr.Mariji Krstić, da se okuša u izradi važnog dokumenta i rehabilituje svoje prethodno djelo, gotovo istog sadržaja, samo drugog naziva, tojest, neuspjeli Nacrt zakona o maslinovom ulju na čijoj je izradi radila prije dvije godine i koji je neslavno prošao na Javnoj raspravi.

Tada je, uz obrazloženje da je jednostavnije izglasati novi zakon nego izvršiti toliko izmjena u pstojećem, odbila naš predlog da se važeći Zakon o maslinarstvu, sa dosta dobrom osnovom, samo proširi, neki članovi izbrišu a neki zamijene ili dopune, sa svim neophodnim pratećim aktima (pravilnicima).

I tada su u Ministarstvu poljoprivrede smatrali da se naši zahtjevi suprotstavljavaju evropskim, jer Evropa od njih traži Zakon (čitaj pravilnik) o maslinovom ulju, koji će urediti odnose između prerađivača (poreskih obveznika) i nadležnih službi, obaveze proizvođača, zdravstvene ispravnosti i kategorizacije maslinovog ulja, način ocjenjivanja kvaliteta i kaznene mjere za prekršioce.

Evropa nema potrebu da uređuje odnose u maslinarstvu. Maslinarstvo kao djelatnost, tradicija, obilježje kulture i pejsaža, nije predmet evropskih zakona jer ove vrijednosti. nikada nisu bile ugrožene. Maslinovo ulje, tojest proizvod, u razvijenim zemljama danas  je predmet zaštite od zloupotrebe, manipulacija, šverca i td.

Evropa štiti svog proizvođača, svoj proizvod i želi proširiti svoje tržište. Ona ne kreira zakone za nas, već za svoje potrebe i svoj standard koji se ne može primijeniti na ovo jadno stanje u sektoru (izvinjenje ministru zbog suprotnih stavova o stalnom napretku u poljoprivredi).

Evropa ne zna što smo sve mi u stanju učiniti sa našim maslinjacima, pa od nas, zahtijeva usklađivanje zakona o maslinovom ulju, ne sprečavajući nas da imamo i Zakon o maslinarstvu. Svakoj zemlji ostavlja se mogućnost da zadrži svoje zakone prilagođene sopstvenim uslovima i stanovništvu, u okvirima onoga što je EU regulativama dozvoljeno.

Usaglašavanje, a ne preuzimanje evropskih zakona, to EU od nas traži. Moguće je čak i izuzeće od primjene pojedinih zakona, kao i obezbijediti period prilagođavanja (odlaganje prmjene).

Za to postoje brojni primjeri, od Hrvatske koja je izdejstvovala kod EU odlaganje primjene nekih odredbi zakona, do sticanja uslova za potpuni prelazak na način proizvodnje propisan regulativom EU.

Mađarska je odložila primjenu Zakona o poljoprivrednom zemljištu za deset godina, dok se ne riješi problem sadržaja cijanida koga u zemljištu u Mađarskoj, prirodno, zbog mnoštva termalnih izvora ima u mnogo većem procentu nego što je dozvoljeno u EU (prof.dr. András Sebők predavanje na Univerzitetu Donja Gorica  23.04.2013.).

Takođe, u slučaju popisa biljnih vrsta: nepregledni zasadi bagrema u mađarskoj peščari, nisu mogli biti upisani kao mađarski jer su to bagremi iz Srbije, uvezeni i zasađeni zbog brzog razmnožavanja i specifične građe korjenovog sistema koji sprečava premještanje pijeska i širenje neplodnog zemljišta.

Slovenija, koja je u fazi pristupanja EU primjenjivala rani oblik protekcionističko-razvojne agrarne politike, ne zato da bi prkosila zakonima EU već da bi ojačala svoju poljoprivredu i stekla što bolje pozicije u EU.

Ima još takvih primjera, ali oni su ovdje iznijeti samo kao prilog našoj tvrdnji da EU vodi računa prvenstveno o svojim potrebama, ali ne insistira na primjeni zakona na štetu domaćeg stanovništva.

I tako, više puta prekrajan, konačan Predlog zakona o “maslinarstvu”,  naslov bez sadržaja, na žalost ili na sreću, vraćen je predlagaču (Ministarstvo poljoprivrede) na reviziju i maslinari su pozvani na konsultativno saslušanje.

Nakon uvoda predsjedavajućeg, gospodina Sekulića, kome se zahvaljujemo na ljubaznom dočeku, koji je objasnio razloge današnjnjeg sastanka, riječ je uzeo prof.dr.Petar Ivanović, ministar u vladi Crne Gore.

Pitanjem, zašto je predlog vraćen sa Skupštine uređivaču i zašto se uopšte održava ovaj sastanak kada je kompletna procedura ispoštovana i svi zainteresovani su imali priliku da ga pregledaju i komentarišu, zaista jeovaj skup pretvorio u saslušanje.

Najprije je u trajanju od pola sata, pred skupom govorio gospodin Đakonović iz Ulcinja, naglašavajući neodgovoran odnos države prema Valdanosu i maslinjacima kao neprocjenjivom blagu, kao i ne poštovanje zahtjeva maslinara Ulcinja da se ovaj kompleks zaštitu od dalje devastacije, uništavanja i prenamjene zbog koje je svojevremeno postao vlasništvo vojske , pa države, pa ko zna koga. Govorio je o uklanjanju masline, prodaji, prenamjeni poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, neizgrađenoj infrastrukturi, ‘’zabrani pristupa bivšim vlasnicima maslinjaka Valdanos… ’’

Džaudet Cakuli izrazio je nezadovoljstvo naročito onim dijelom zakona koji se tiče zaštite maslinjaka i veće podrške i pridružio se mišljenju prethodnika.Naglasio je nedostatak logike u uređivanju ovog predloga i pitao se gdje su stručnjaci u svemu ovome i ocijenio ovaj prijedlog kao ‘’promašenu temu’’.

Vesna Đukić: je podsjetila na naše neslaganje sa prethodnim nacrtom koji je radila dr.Krstić sa saradnicima i još više sa ovim, koji predlaže Ministarstvo poljoprivrede: 1) Zakon u naslovu ima kategoriju maslinarstvo, a ono se pominje samo u dvije rečenice (član 1, Opšte odredbe). Zakon treba da uredi odnose i pitanja od važnosti za maslinarstvo a ne samo preradu i promet maslinovog ulja. Nigdje ni riječi o maslini kao tradiciji, načinu života, kulturi. Ni riječi o obavezi države i lokalnih samouprava (na što je ministar odgovorio da se vlada neće miješati u poslove lokalne samouprave).

-Nije riječ o planu rada ili podršci iz Agrobudžeta, već obavezama dražave i lokalnih samouprava. Ako maslinari imaju ''million'' obaveza prema državi, valjda je logično da i država mora imati makar kakvu obavezu (osim ubiranja poreza) prema njima i prema predmetu zakona.

U ovom predlogu nema programa, nema zaštite, nema nauke, nema vrijednosti, samo obaveze maslinara i kaznene mjere (na najvećem broju stranica). Mali proizvođači čija je proizvodnja uslovljena ograničenim zemljišnim resursima, usitnjenim posjedima, visokim troškovima proizvodnje, neadekvatnom primjenom agro i pomotehničkih mjera, lošom infrastrukturom, ne mogu se izjednačavati sa proizvođačima u Evropi.

Nemamo razvijenu proizvodnju, a ministar govori o izvozu… Čak je i čestitao nekome maslinaru koji uspješno izvozi?

Predlog zakona o ‘’maslinarstvu’’ ne prepoznaje maslinu ni kao tradiciju, ni kulturu, ni prirodno nasljeđe Crne Gore, već samo kao ekonomsku kategoriju, podložnu oporezivanju.

Ako ovaj Predlog predstavlja:

a) Zakon o maslinarstvu, onda treba da uređuje odnose i pitanja od važnosti za maslinarstvo (proizvodnja, zaštita, prerada, programi, popis mikrolokaliteta, obaveze vlasnika, proizvođača i države, preporučeni sortiment, savjetovanje proizvođača...). Predlog obrađuje isključivo (detaljno) proizvod, obaveze proizvođača i kaznene mjera za prekršioce.

b) Pravilnik o maslinovom ulju, onda ne može nositi naziv Zakon omaslinarstvu.

Stoga ne čudi što EU ne bi prihvatila kao što je i sam ministar rekao, ovakav dokument, koji je ni zakon, ni pravilnik o maslinovom ulju.

Osim primjedbi na ono što, kako je rekao ministar Ivanović, a ponovila dr. Marija Krstić, nije unijeto u Predlog zakona (da je unijeto, ne bismo imali primjedbe), imali smo mi i drugih primjedbi, naročito na neke stavove u Pravilniku o maslinovom ulju i to u dijelu koji se tiče

Dakle, predlozi maslinara uglavnom su djelimično ili uopšte nisu prihvaćeni, najčešće pogrešno protumačeni. 

Maslinari iz Ulcinja, gospodin Đakonović, Ćapuni i drugi, uglavnom su govorili o nedostatku imovinsko-pravne i fizičke zaštite maslinjaka Valdanos, lošoj infrastrukturi nedovoljnoj podršci…

Gospodin Ćapuni iz jednog od četiri Udruženja maslinara iz Ulcinja, predložio je da se naprave ili dva zakona: o maslinarstvu i maslinovom ulju, ili neka ovo bude Zakon o ulju, a Zakon o maslinarstvu ne moramo imati.

Ministar je upozorio da ćemo snositi posljedice zbog ovako neodgovornog ponašanja, te da neko mora preuzeti odgovornost pred EU i za eventualno neizglasavanje ovog zakona u Skupštini, pitajući da li bismo bili spremni da mi preuzmemo odgovornost.

Diskusija se nastavila obraćanjem predstavnika poslaničkih grupa. Najprije je profesorica Jelisava Kalezić opomenula da svaka usmeno ili pismeno izrečena primjedba mora biti uzeta kao relevantna izjava u postupku razmatranja te da se moraju uvažiti i predlozi koji nisu pismeno upućeni.

Izrazila je žaljenje što se tako žalosne stvari kao što je sječa hiljadugodišnjih stabala dešavaju na očigled svih, u našem najljepšem okruženju i neslaganje sa ministrovim odgovorom Ulcinjanima da se ovaj zakon ne može baviti zaštitom maslinjaka Valdanos niti bilo kojom drugom lokacijom jer je to predmet drugih zakona te da je eksproprijacija izvršena, a da od Opštine Ulcinj kao ni maslinara iz Ulcinja nije bilo nikakve inicijative za rješavanje ovog problema, ali da je spreman podržati svaku inicijativu i učiniti što je u njegovoj moći.

Takođe je primijetila da se ovaj predlog bavi utvrđivanjem površine maslinjaka ali ne i lokacijom i naglasila da svaki ugovor o eksproprijaciji prestaje da važi ako predmet eksproprijacije nije priveden onoj namjeni radi koje je eksproprijacijom oduzet.  (Nevjerovatno, ali po Zakonu o pojoprivrednom zemljištu maslinjaci od istorijskog značaja spadaju u šume). Napustilaje sastanak prije njegovog kraja.

Poslanici: Jelisava Kalezić, Bulatović, Tuponja, Banović, Begu i drugi, redom su izrazili svoje mišljenje i uputili pitanja i jednoj i drugoj strani.

Prozivanje pojedinih proizvođača za načinjene greške u izjavama u medijima kao svjesne radnje u pokušaju obstruiranja rada institucije Mininstarstva poljoprivrede i njenog mininstra te iznošenje primjera neodgovarajuće deklaracije na proizvodu u prodaji kao svjesne radnje u cilju obmane potrošača, smatramo pretjeranim i neprikladnim za ovu diskusiju. 

Saslušanje u Skupštini Crne Gore-Poslanik Tuponja Na kraju, gospodin Tuponja je zaključio svoje izlaganje pitanjem ministru:

''Ako svih šest predstavnika udruženja Udruženja maslinara ne podržavaju ovaj Predlog zakona o        

 maslinarstvu, kako onda to može biti dobar zakon koji bi trebalo da podrži Skupština?''

 Ministar je odgovorio:

     1. Od ovog zakona neće odustati

     2. Jedino o čemu pristaje da razgovara, jeste: a) promjena naziva   b) period prilagođavanja

 Naš predlog: Mijenjajte i naslov i sadržaj! Ovo ne može biti Zakon o maslinarstvu, već samo Pravilnik o maslinovom ulju koji treba još urediti.

   

Saslušanje je završeno, nakon tri sata, uz konstataciju predsjednika da će se, satanak Odbora, ukoliko bude potrebno, ponovo održati.

Zahvaljujemo predsjedniku Sekuliću na ljubaznom prijemu i profesionalnom vođenju saslušanja, poslanicima koji su se trudili da razumiju naše stavove i predstavnicima medija za korektno izvještavanje.

Još jednom napominjemo: sve naše izjave, predlozi i insistiranje da se Zakonom o maslinarstvu urede odnosi i pitanja od značaja za maslinarstvo nemaju nikakve veze ni sa politikom, ni sa ličnim interesima (pojedinaca), niti sa pukim suprotstavljanjem ministru poljoprivrede i ljudima koje smo morali pomenuti, jer su bili direktno uključeni u njegovu izradu.

OBJAŠNJENJE za nastale greške:

Tačno!

Autor ovog teksta, Vesna Đukić, ostaje pri izjavi datoj novinarki lista Dan (uz izvinjenje što joj je zaboravila ime) koja nije dobila i dozvolu da objavi tekst sa našeg sajta uz obrazloženje da nije završen i da očekujemo još neke odgovore, što se vidi iz nedovršenih rečenica, pravopisnih grešaka i grešaka u povezivanju pojedinih termina i opisa, načinjenih u brzini i zbog korištenja popularnih izraza koji, slažem se, ponekad nisu tehnički u skladu sa namjerom i naročito, znaka pitanja pored imena Stoje Ljutice ili opisa (jer zahtijevaju dodatne odgovore).Ali suštinski ništa se ne bi promijenilo. 

Tačno!

je da mag.Branimir Vujačić, nije bio predsjedavajući NKEI, ali se mislilo na predsjedavanje skupom, a ne organizacijom. To je greška koju ispravljam uz izvinjenje gospodinu Vujačiću zbog nenamjernog unapređenja .
Tačno!

Gospodin Vujačić je kao predstavnik Ministarstva poljopprivrede učestvovao na nekim sesijama (ne svim, molim vas) NKEI te je tada došlo do pomenute razmjene riječi.

Tačno!

je da Član 6 Predloga zakona o ''maslinarstvu'' nema nikave veze sa Članom 2 Regulative EU 2568/91 u Tabeli usaglašenosti? I kako bi, kada se odnose na različite hemijske analize. Ko nam garantuje da Pravilnikom neće sve biti uređeno na našu štetu? Hoćemo li hemijsku anlizu za kvalitet ulja u ovlaštenoj laboratoriji koja košta 200 € i može se ponoviti,  raditi po metodologiji opisanoj u pomenutom članu EU Regulative  koja se koristi za provjeru čistoće ulja (šverc, miješanje, prepakivanje, sorta, izvornost...) koja košta 1500 €/uzorku i može se ponoviti. Prva se radi na zahtjev proizvođača, a druga na zahtjev inspekcije. To sve govori.

Zar su to male pare, za našeg proizvođača koji ima proizvod, ali još uvijek nema proizvodnju, a evo, već treću godinu nema ni proizvod? Prosudite sami.

Očekujemo odgovor na pitanje: za čiju korist se prepisuju stroga pravila EU, koja će, ako se primijene u našim uslovima, uništiti malog proizvođača i ugasiti maslinarstvo?

Svi već znamo, uvoznicima!

Tačno!

Tačno je da se kod nas proizvodi i lošije ulje sa stanovišta nauke i sve većeg broja proizvođača, dok je još uvijek, mnogo onih koji vole upravo takvo, a (ekstra djevičansko probaju jednom i nikad više).Mi težimo ka tome da utičemo na ukus potrošača i svijest proizvođača.

Ali, mi nismo šverceri i nije nam stalo da izbjegavamo zakon, već da na najbolji način uredimo odnose i pitanja od značaja za maslinarstvo koje nekome, život znači! Po mjeri proizvođača, potrošača i EU.

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo