OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

2.sastanak Upravnog odbora za projekt COOPeR, u Splitu


01.07.2021.


U Splitu je održan 2. Sastanak Upravnog odbora, na projektu COOPeR, (Interreg HR-BIH-ME) na kome se razgovaralo o napretku sprovedenih i predstojećim projektnim aktivnostima. 
Detalje o toku i zaključcima sa ovog sastanka, možete pronaći na linku projekta (https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/) .

Sastanka je otvorila i pozdravila učesnike, gospođa Maja Mladineo (Projektni partner2) iz Hrvatske gospodarske komore, a zatim je Amela Sjekirica Suljić, u ime vodećeg partnera (LP), Grada Mostara, predstavila dnevni red po tačkama.
Obavijestila je da su svi partneri dobili FLC (sertifikat za prvi izvještajni period) te da je urađen izvještaj o napretku projekta. Bile su dvije promjene, u vidu opisa budžeta Partnera3 (Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša) i druga, u vezi sa platama zaposlenih na projektu Partnera2. 

Gospođa Sjekirica je podsjetila partnere da 2.izvještajni period završava 14.09.2021. i da izvještaji moraju biti završeni do 29.09.2021.

Zaključci: 
1. Akt T1.1.1. Upitnik za mapiranje – sa predloženim izmjenama, biće dostavljen partneri,ma do 15.jula.
Odlučeno je da će se podaci izraditi za 20-30 stejkholdera u svakoj državi partneru

2. Akt T1.3.1. Prenos znanja- ztreninzi - održaće se, prema dogovoru svih partnera, početkom oktobra, u trajanju od dva dana.
i biće moguće, pratiti teoretski dio onlajn. Glavna tema biće, berba, i prerada masline a nakon konsultacija sa Partnerom3, biće utvrđena i druga tema.

3. Akt D.C.1.2. Viizualni identitet COOPeR projekta – posljednje manje izmjene biće upućene na provjeru gospođici Pahić, komunikacijskom menadžeru projekta i Ameli Sjekirici, predstavniku vodećeg partnera.

4. Akt D.C.2.2. Posteri, Akt D.C.2.3. Događaji flajeri, Akt D.C.2.4. Roll-upovi – biće izrađeeni odmah po usvajanju knjige grafičkih standarda (PP4 će raspisati tender za nabavku promotivnog materijala).

V.Đ.
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo